P˘rodnÝctvo


Nadštandardné služby cena
Služba nadštandard- ročný poplatok (napr. telefonické konzultácie, UZV vyšetrenia nad rámec úhrady poisťovňou, potvrdenia a lekárske správy na komerčné účely, vystavenie duplikátu, potvrdenia..... ) 60€
Služba nadštandard- ročný poplatok pre pacientky nad 60 rokov (napr. telefonické konzultácie,, UZV vyšetrenia nad rámec úhrady poisťovňou, potvrdenia a lekárske správy na komerčné účely, vystavenie duplikátu, potvrdenia..... ) 30€
Tehotenská poradňa nadštandard ( telefonické konzultácie,, UZV v tehotnosti nad rámec úhrady poisťovňou, elektronická dokumentácia, Dopplerovské vyšetrenia v tehotnosti, prehliadky nad rámec povinných a hradených ) 50€

Vyšetrenia a výkony na vlastnú žiadosť alebo nad rámec zdravotného poistenia cena
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť ( kedy toto nemôže byť hradené na základe zdrav. poistenia) (vyšetrenie nezahŕňa vyšetrenie biolog. materiálu) 30€
Ultrazvukové vyšetrenie na vlastnú žiadosť ( kedy toto nie je hradené na základe zdravotného poistenia) 20€
Ultrazvukový skríning v gravidite, morfológia na vlastnú žiadosť nad rámec zdravotného poistenia 40€
Meranie prietoku krvi v pupočníkovej a cerebrálnej arterii po 30. tom týždni ( na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie ) 20€
Malý chirurgický ambulantný výkon ( na žiadosť pacientky) 20€
Vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia ( na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie - vyšetrenie nezahŕňa vyšetrenie biologického materiálu) 10€
3D/4D UZV + záznam na DVD 50€
LBC Cytológia 20€
Očkovanie nad rámec poistenia na žiadosť pacienta 5€
Odber onkologickej cytológie na žiadosť pacienta mimo screening. intervalu (vyšetrenie nezahŕňa vyšetrenie biologického materiálu) 10€
Ultrazvuk vaginálnou/abdominálnou/lineárnou sondou (nad rámec zdravotného poistenia na žiadosť pacientky) 20€
Zavedenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska 40€
Odstránenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska 10€
Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva 40€
Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o sterilizáciu 30€
Folikulometria 20€

Administratívna činnosť cena
Lekárske správy pre komerčné poisťovne 30€
Kópia zdravotnej dokumentácie 5€
Vydávanie lekárskych potvrdení výkon č. 71 10€